BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week 1 by Thu Huong, ID 509

Thank you Thu Huong. Your translation sounds good. Looking forward to the next one. Prof. Anh Tho Andres

Thu Hương Nguyễn

Translation Assignment_week1_ “Back to Square One – A New Turning Point (1)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140827083613-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-4?trk=mp-reader-card.

Submission: Nov 29th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Xin chào các bạn bè trên Linkedln,

Tôi được mời để viết blog đầu tiên trên Linkedln và tôi lấy làm vui vì được làm điều đó. Đây là một vài ý nghĩ trong ngày hôm nay:

Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi là người tham vọng  và tập trung cho sự nghiệp, tôi sẽ kịch liệt phủ nhận điều đó vì tôi không cho mình là người như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi nghiện công việc, bởi vì làm việc khiến tôi hạnh phúc.

 Thực tế thì tôi thích làm gì đó có cấu trúc và tổ chức rõ ràng. Vì vậy việc đọc một cuốn từ điển mang đến cho tôi…

View original post 910 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: