BTSO, A New Turning Point, Translation Assignment #week3 by Phuong Hoang

Very good translation, Phuong Hoang. Reading your work helps me also to review my thoughts and writing style. View also my other comments on your subsequent translation submissions. Cheers. Prof Anh Tho Andres.

Phuong Hoang

Written by Prof. Anh Tho

Released on 25 Aug 2014

Source: https://www.linkedin.com/pulse/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card ”

“Có tổ chức

Đôi lúc, thứ hai là một ngày rất vất vả để bắt đầu tuần mới. Tôi đoán rằng đó là lý do vì sao các tổ chức, công ty chọn ngày này làm ngày họp giao ban để động viên mọi người trước khối công việc bộn bề đang chờ đón họ.

Như mọi khi, tôi bắt đầu ngày làm việc của mình với việc xem xét các công việc theo thứ tự: QUAN TRỌNG, KHẨN CẤP, ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH, ĐÃ HOÀN THÀNH, thực lòng không mấy vui vẻ gì vì tôi biết danh sách công việc sẽ còn dài hơn theo thời gian, tôi phải ép mình vào khuôn khổ để làm giảm áp lực từ chúng, bởi sự nhận ra muộn màng dường như không có sự liên quan đến các ưu…

View original post 301 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: