Trở lại Xuất Phát Điểm – Một Bước Ngoặt mới (3) – Lập lại trật tự

Very good translation, except for some awkward expressions. Thank you.

Thu Hương Nguyễn

Translation Assignment_week3_ “Back to Square One – A New Turning Point (3)” by Author Anita H.

Source: https://www.linkedin.com/today/post/article/20140825142559-307348893-back-to-square-one-a-new-turning-point-3?trk=mp-reader-card

Submission: Dec 7th, 2014 by BSTO, A New Turning point_Transl by Thu Hương Nguyễn #M-509)

Đôi khi thứ Hai là một ngày khó khăn để bắt đầu một tuần mới. Tôi đoán đó là lí do tại sao mà các tổ chức, doanh nghiệp hay cố định một cuộc họp vào ngày này, để thúc đẩy mỗi cá nhân hoàn thành khối lượng công việc đang chờ đợi họ phía trước.

Tôi bắt đầu ngày thứ Hai như mọi khi bằng việc rà soát lại những danh sách việc QUAN TRỌNG, việc KHẨN CẤP, việc ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH và việc HOÀN THÀNH với một cảm giác không hào hứng lắm, bởi vì tôi phải nói rằng cái danh sách này sẽ càng ngày càng dài ra và tôi bắt mình phải cắt…

View original post 303 more words

Published by sbitrainingsolutions

Welcome to our Forum @SBI Training Solutions Learning Center. We provide online solutions for your educational needs, from pre-MBA English to research methodology and writing skills, and offer many forum discussions where you can get tips on successful learning strategies, job opportunities, personal coaches for online or in-person assistance, and other accompaniment services with a personal touch. For Vietnamese: Hướng dẫn học trực tuyến, Cơ hội hợp tác giành cho giảng viên và nghiên cứu sinh, Học bổng toàn cầu, Giới thiệu một số trường đại học, YourVietnamExpert (YVE) Network, xem trang https://hocmba.degree

User-ID and ENG-4-MBA Group details requested for reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: