Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English

Hi All,  Yourvietbooks muốn tuyển chọn một số dịch giả xuất sắc để dịch tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh với sự hướng dẫn của nhóm dịch giả yourvietbooks.  Sách có tựa đề là: Cho tình người chạm đến,  Author: Luật sư Lê Luân, Tựa tiếng Anh là: A Taste of Human Touch. Continue reading “Jobs for new translators – Book title: A Taste of Human Touch to be translated from Vietnamese into English”